REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO Z WIEDZY Z NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

pt. „Patologia i patofizjologia układu ruchu – opis przypadku Pathology and pathophysiology of the movement system – case report”

 

Interdyscyplinarny konkurs wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz języka angielskiego.

 

CELE:

– rozwijanie kompetencji językowych uczniów w zakresie języka obcego,

– rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zdrowiu,

– wzbogacenie wiedzy na temat patologii i patofizjologii układu ruchu,

– rozbudzanie motywacji w zakresie działalności twórczej ucznia.

 

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71

Koordynatorzy: Tomasz Ilczuk, Robert Walendzik, Elżbieta Hoć i Magdalena Gwóźdź

 

I.REGULAMIN KONKURSU:

 1. Tematyka: „Patologia i patofizjologia układu ruchu – opis przypadku Pathology and pathophysiology of the movement system – case report
 2. Technika prac: grafika
 3. Forma: prezentacja multimedialna
  • Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku polskim i angielskim;

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie – temat pracy (jednostki chorobowej) uczestnicy po dokonaniu zgłoszenia losują u organizatorów
 3. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko 1 pracę konkursową wykonaną samodzielnie.
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku polskim i angielskim wg. wytycznych:
    • prezentacja musi być wykonana w programie MS PowerPoint
    • maksymalnie 15 slajdów
    • maksymalna liczba znaków (ze spacjami) na slajd do 600
 1. Każdą pracę należy podpisać:
  • imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, do której uczęszcza.
 1. Konkurs odbywa się w trzech etapach
  • I ETAP KONKURSU: Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 5.03.2021  r. do koordynatorów konkursu na adres tomasz.ilczuk@wum.edu.pl
   • zgłoszenie wraz z tematem pracy (temat pracy dotyczy wybranej jednostki chorobowej w obrębie układu ruchu – kości, mięśnie, stawy).
  • II ETAP KONKURSU: Prace należy dostarczyć do koordynatorów konkursu do dnia  31.03.2021 r.
   • Prezentacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail ilczuk@wum.edu.pl
  • III ETAP KONKURSU: Zaprezentowanie prac konkursowych w języku angielskim przed Komisją Konkursową na terenie Szkoły.
   • Termin prezentacji: 16 lub 23.04.2021r.

III.ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

 • Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora. Informacja zostanie podana w dzienniku elektronicznym Librus.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.
 • Z obrad jury zostaną sporządzone protokoły

IV.OCENA:

   1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
    • Dyrektor szkoły
    • Koordynatorzy
   2. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.
   3. Komisja będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną,  pomysłowość, estetykę i oryginalność wykonania pracy konkursowej.

V.NAGRODY:

   1. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników I, II i III miejsce i wyróżnienia.
   2. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora szkoły oraz Radę Rodziców.

VI.OGŁOSZENIE WYNIKIÓW

   • Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora. Informacja zostanie podana w dzienniku elektronicznym Librus.
   • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny LIBRUS o terminie wręczenia nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych przesłanych do organizatora konkursu;
  • Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i zostaną użyte tylko dla potrzeb konkursu;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do celów publikacji;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie internetowej szkoły.
  • Organizator nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu naruszenia prawa autorskiego osób trzecich. Uczestnicy, którzy nadesłali prace konkursowe, zapewniają, że są autorami przesłanych projektów i tworząc je nie naruszyli praw autorskich lub innych praw osób trzecich;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
  • Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zs32.edu.pl