Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

DZIEŃ

GODZ.

DOTYCZY

04.09.2023/poniedziałek/

Rozpoczęcie roku szkolnego:

kl. II, III, IV, V – 9.00 (w salach lekcyjnych)

kl. I – 10.30 (boisko szkolne)

04.09.2023

12.30

Rada Pedagogiczna. Zmiany do Statutu Szkoły.

04.09.2023

Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.

04.09.2023

Uczniowie kl. pierwszych w
zawodzie sprzedawca/cukiernik po rozpoczęciu roku szkolnego podpisują umowy w
AUCHAN.

04.09.2023

Zebrania zespołów
przedmiotowych po lekcjach.

Spotkanie zespołu PPP w sprawie
IPET.

Złożenie przez wychowawców klas
planu pracy wychowawcy.

Spotkania zespołu IPET:

XCII LO – godzina 09.00

Technikum nr 23 – godzina 10.30

BSZ I-ego st. nr 39 – godzina
11.00

do 29.09. 2023

Testy diagnozujące w klasach
pierwszych. Analizy do 06.10. 2023 – oddać do Dyrektora Szkoły.

05.09.2023

08.00

Szkolenie BHP dla zawodu sprzedawca/cukiernik/piekarz  w
Auchan – klasy pierwsze.

07.09.2023/czwartek/

 17.30

Zebrania klas pierwszych z wychowawcami klas.

Klasy maturalne – zebrania w klasach z wychowawcami.

14.09.2023/czwartek/

18.00

Zebrania trójek klasowych z Dyrektorem Szkoły. Posiedzenie
Plenarne Rady Rodziców.

14.09.2023 /czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna.

15.09.2023

do
godz. 14.00

Ostatni
dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie               w sesji Zima 2024 – uczniowie kl. 5 Op.

do 10.09.2023

Przekazanie
uczniom kl. 3 wi i 5 Op informacji o obowiązku przystąpienia do egzaminu
zawodowego w roku szkolnym 2023/24.

22.09.2023

Targi Rehabilitacji w Nadarzynie dla uczniów Technikum nr
23.

05.10.2023

17.30

Zebrania klas przejściowych w
klasach. Spotkanie                                z Dyrektorem Szkoły dla
klas pierwszych w sali gimnastycznej:

17.30 – BS I st. nr 39

17.50 – Technikum nr 23

18.15 – XCII LO

Dzień otwarty dla klas I –
wszych.

13.10.2023 /piątek/

 

10. 00 – XCII LO

11.00 – Technikum i BS

 

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
ślubowanie klas I –  (strój galowy).

10.11.2023 /piątek/

    11.00

Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.

15.11.2023/środa/

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl.
maturalnych.

16.11.2023 /czwartek/

15.30

Rada Pedagogiczna. Oceny przewidywane w kl. maturalnych wg
porządku: LO, T.

13.12.2023/środa/

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach przejściowych.

14.12.2023/czwartek/

15.30

Rada pedagogiczna wg porządku: BS, LO, T.

14.12.2023/czwartek/

      18.00

Zebrania z rodzicami: klasy maturalne.

Koniec I półrocza w klasach maturalnych.

23 – 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna.

15.01 – 28.01.2024

Ferie zimowe.

12.01.2024/piątek/

19.00

Studniówka 2024 – bal klas maturalnych.

10.01.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

kl. 5 Op – etap pisemny z wykorzystaniem systemu
elektronicznego.

14-16.01.2024

Zmiany:

I -godz.8.00

II -godz. 14.00

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje  w zawodzie

kl. 5 Op – etap praktyczny z kwalifikacji MED.11.

02.01.2024

Zmiana planu lekcji dla wszystkich klas.

10.01.2024/środa/

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach przejściowych.

11.01.2024 /czwartek/

15.30

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna w klasach
przejściowych w g porządku: BS, LO, T.

11.01.2024 /czwartek/

        18.00

19.00

Zebrania klas: 1 – wszych

Zebrania klas: 2 i 3 oraz 4 Op.

Koniec I półrocza dla klas przejściowych.

01.02.2024/czwartek/

15.30

Rada Plenarna. Podsumowanie
pracy w 1 półroczu (komisje, zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka,
wspomaganie – ewaluacja, nadzór pedagogiczny).

 7 luty 2024

do
godz.14.00

Ostatni dzień składania
deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 – kl. III
BS.

Luty 2024

Uwaga UCZNIOWIE

Uczniowie zaliczają w
wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za                               I
półrocze wg harmonogramu.

Spotkania zespołu IPET:

XCII LO, Technikum nr 23 i BSZ
– I-ego st. nr 39 (do końca miesiąca). Pedagog wspomagający informuje rodzica
o terminie spotkania poprzez dziennik elektroniczny.

Marzec 2024

Uwaga UCZNIOWIE klas 3

Sprawdziany „w połowie drogi” z
przedmiotów maturalnych oraz zawodowych (Technikum).

20.03.2024/środa/

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach
maturalnych.

21.03.2024 /czwartek/

15.30

Rada pedagogiczna. Oceny przewidywane w klasach
maturalnych wg porządku: LO, T.

18.04.2024/czwartek/

18.00

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

27 marca 2024

Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w sesji Zima 2024.

do 5 kwietnia 2024

do godz. 14.00

Składanie deklaracji przez
zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2024.

28.03 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna.

17.04.2024 /środa/

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.

18.04.2024 /czwartek/

15.30

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.

18.04.2024 /czwartek/

Uwaga!

Informacja
dla klas

1,2
LO

1,2,3,4
T

1,2,3
BS

Wychowawcy klas mają obowiązek
wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu,
frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie  potwierdzają
odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica,
należy skontaktować się                                                             z
rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie.                             W
przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską
frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu
terminu z rodzicami. Kontakt z rodzicami on – line.

22.04.2024/poniedziałek/

11.30

Rada zatwierdzająca klas maturalnych.
Szkolenie                              z procedur maturalnych.

23 – 25.04.2024

Uzupełnienie arkuszy ocen i
e-dzienników  klas III LO, V T Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez
Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.

Złożenie świadectw i nagród do
podpisu u Dyrektora szkoły.

25.04.2024 r.

godzina 17.00

Zebrania klas przejściowych:
klasy 1, 2, 3 i 4 To.

26.04.2024 /piątek/   

09.00

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Sala gimnastyczna.

 07 – 25.05.2024

wg
CKE

Egzaminy maturalne.

06.05- 31.05.2024

Praktyka zawodowa dla klasy 4 To.

22.05.2024/środa/

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach
przejściowych.

23.05.2024/czwartek/

15.30

Rada pedagogiczna. Oceny roczne.

07.06.2024 /piątek/

9.00
– 15.00

VI Letnia Spartakiada Integracyjna.

12.06.2024/środa/

Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych.

13.06.2024/czwartek/

15.30

Rada pedagogiczna.

Spotkania zespołu IPET:

XCII LO, Technikum nr 23 i BSZ – I-ego st. nr 39 (do końca
miesiąca). Pedagog wspomagający informuje rodzica o terminie spotkania
poprzez dziennik elektroniczny.

04 – 10 czerwca 2024

Egzaminy  zawodowe pisemne ( wg harmonogram ) z
wykorzystaniem systemu elektronicznego.

18.06.2024/wtorek/

11.30

Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację roczną.

03 – 19 czerwca 2024

Egzamin potwierdzający
kwalifikacje dla kl. 3 wi – etap praktyczny wg CKE w zewnętrznych Ośrodkach
Egzaminacyjnych.

18 – 20.06.2024

Uzupełnienie arkuszy ocen i
dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i
wicedyrektora. Drukowanie świadectw.

Złożenie świadectw i nagród do
podpisu u Dyrektora szkoły.

21.06.2024 /piątek/

kl. LO – 9.00

kl. T i BS – 10.30

Zakończenie roku szkolnego 2023/24.

21.06.2024/piątek/

12.30

Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania
z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na
następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.

24.06 – 31.07.2024

Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.

24.06 – 16.08.2024

Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.

20.08.2024 /wtorek/

wg
CKE

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.

19 – 23.08.2024

Egzaminy poprawkowe.

29.08.2024/czwartek/

9.00
– 13.00

Rada pedagogiczna.

30.08.2024

Przekazanie szkołom wyników
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Lato 2024.

09.09.2024

po
godz.13

Termin przekazania certyfikatów
kwalifikacji zawodowych  oraz dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec
2024.

Terminarz może ulec zmianie.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 29.04 – 03.05. 2024 – dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 06.05 – 09.05. 2024 – dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 13.05.2024 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
  • 31.05.2024 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych