Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

01.09.2022/czwartek/ Rozpoczęcie roku szkolnego:
kl. II, III, IV – 9.00 (w salach lekcyjnych)
kl. I – 10.30 (boisko szkolne)
31.08/01.09.2022 Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.
01.09.2022/czwartek/ Uczniowie kl. pierwszych w zawodzie sprzedawca/cukiernik po rozpoczęciu roku szkolnego podpisują umowy w AUCHAN
02.09.2022 Zebrania zespołów przedmiotowych po lekcjach.

Spotkanie zespołu PPP w sprawie IPET o godzinie 11.30.

Złożenie przez wychowawców klas planu pracy wychowawcy.

05 – 09.09.2022 Testy diagnozujące. Analizy do 13.09.2022 – oddać do Dyrektora Szkoły
05.09.2022 Szkolenie BHP dla zawodu sprzedawca/cukiernik  w Auchan
08.09.2022/czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2022/23 oraz programu wychowawczo – profilaktycznego. Nadzór pedagogiczny.
08.09.2022/czwartek/

17.00

kl. 1 i  klasy maturalne

Zebranie klasy maturalne – spotkanie z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej – godzina 17.00

Zebranie spotkanie z rodzicami na terenie szkoły – klasy pierwsze.

15.09.2022 /czwartek/ 17.00 Zebrania klas 2 i 3 LO/T/BSZ I stopnia
15.09.2022 /czwartek/ 15.30 – 18.30 Szkolenie online: Awans zawodowy
15.09.2022 Do godz.14.00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 – uczniowie kl. IV T Formuła 2017
Do 10.09.2022 Przekazanie uczniom kl. 3 W informacji o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/23
03.10.2022/poniedziałek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców

13.00-15.30

Spotkanie zespołu psychologiczno – pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.30 LO, 14.30-15.00 Technikum, 15.00 – 15.30 Branżowa Szkoła I st,
13.10.2022 /czwartek/ 12.00 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I –  (strój galowy). Zapraszamy przedstawicieli rodziców klas, nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.
20.10.2022/czwartek/ 14.30 Rada Pedagogiczna.
10.11.2022 /czwartek/ 11.30 Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.

Wychowawcy klas organizują w tym tygodniu zajęcia na temat patriotyzmu.

16.11.2022/środa/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.
17.11.2022 /czwartek/ 14.30 Rada Pedagogiczna w szkole. Oceny przewidywane w kl. maturalnych.
17.11.2022 /czwartek/ 17.30 Zebrania klas maturalnych i pierwszych. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych i pierwszych – zebranie  z wychowawcą klasy w szkole o godzinie 17.30
24.11.2022 /czwartek/ 17.30 Zebrania klas 2 i 3 – oceny przewidywane
14.12.2022/środa/ do 16.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS.
15.12.2022/czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. maturalnych  i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
15.12.2022/czwartek/ 17.00

18.30

Zebrania z rodzicami: klasy maturalne i 1 – wsze. Koniec I półrocza w klasach maturalnych.

Zebrania klas: 2 i 3 oraz 4 Op.

23 – 31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2023 Zmiana planu  lekcji dla wszystkich klas.
10.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  • kl. IV T– etap pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego
13-16.01.2023 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje  w zawodzie

  • kl. IV T– etap praktyczny
25.01.2023/środa/ Do 15.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3,4 T/1,2,3BS
26.01.2023 /czwartek/ 14.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.
26.01.2023 /czwartek/ 17.30

18.30

Zebrania klas: 1 –wszych.

Zebrania klas: 2 i 3 oraz 4 Op.
Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS.

06.02.2023/poniedziałek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Technikum, 14.30-15.00 Branżowa Szkoła I st.
07.02.2023 Do godz.14.00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2019 w sesji Lato 2022 – kl. III BS
09.02.2023/czwartek/ 14.30 Rada Plenarna. Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje, zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka, wspomaganie – ewaluacja, nadzór pedagogiczny).
10.02.2023/piątek/ Studniówka 2023 – bal klas maturalnych.
13.02 – 26.02.2023 Ferie zimowe.
MARZEC 2023 Uwaga UCZNIOWIE Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze wg harmonogramu.
22.03.2023/środa/ do 15.00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.
23.03.2023 /czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna. Oceny przewidywane w klasach maturalnych.
23.03.2023 /czwartek/ 17.30 klasy 3 i klasy maturalne

18.30 klasy 1 i 2 i 4 Op

,,Dzień otwarty” dla rodziców klas przejściowych

(1, 2 i 3).

Zebranie z rodzicami w szkole w klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.

20.04.2023/czwartek/ 18.00 Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.
31.03.2023 Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Zima 2023.
Do 2023 Do godz. 14.00 Składanie deklaracji przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2023.
06– 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna.
19.04.2023 /środa/ do 13.00 Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.
20.04.2023 /czwartek/ 14.30 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
20.04.2023 /czwartek/ Uwaga!

Informacja dla klas

1,2 LO

1,2,3 T

1,2,3 BS

Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie  potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami. Kontakt z rodzicami on – line.
24.04.2023/poniedziałek/ 14.30 Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T. Szkolenie z procedur maturalnych
25 – 26.04.2023 Uzupełnienie arkuszy ocen i  e-dzienników  klas III LO, IV T Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.
27.04.2023/czwartek/ do godz.13.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
28.04.2023 /piątek/ 09.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Sala gimnastyczna.

4 – 19.05.2023 wg CKE Egzaminy maturalne.
4 – 5  maja 2023 Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas przejściowych.
8.05- 2.06.2023 Praktyka zawodowa dla klasy 4 Op
24.05.2023/środa/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl.   1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS
25.05.2023/czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przewidywane oceny roczne.
25.05.2023/czwartek/ 17.00 Zebranie z rodzicami —  informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS
26.05.2023 /piątek/ 9.00 – 15.00 V Letnia Spartakiada Integracyjna + kiermasz integracji
01-18.06.2023 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje dla kl. 3 W i

3 Wi– etap praktyczny wg CKE

02-07.06.2023 Egzaminy  zawodowe pisemne ( wg harmonogram ) z wykorzystaniem systemu elektronicznego
14.06.2023/środa/ do 16.30 Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych.
15.06.2023/czwartek/ 14.30 Rada klasyfikacyjna.
19.06.2023/poniedziałek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczno -pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum
20.06.2023/wtorek/ 13.00 Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną.
20 – 21.06.2023 Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora. Drukowanie świadectw.
22.06.2023/czwartek/ do 13.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
23.06.2023 /piątek/ II LO – 9.00

II,III T i BS – 10.00

kl. I – 11.00

Zakończenie roku szkolnego 2022/23.
23.06.2023/piątek/ 13.00 Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.
26.06 – 30.07.2023 Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.
26.06 – 18.08.2023 Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.
22.08.2023 /wtorek/ wg CKE Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.
21 – 25.08.2023 Egzaminy poprawkowe
30.08.2023/środa/ 9.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Rada pedagogiczna plenarna.

Zebrania komisji.

31.08.2023 Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Lato 2023
7.09.2023 po godz.13 Termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych  oraz dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2023

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły oraz epidemiologicznych na terenie kraju!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14.10.2022 /piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 31.10.2022 /poniedziałek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 02.05.2022 /wtorek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 4, 5, 8, 9. 05.2023 /czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek/  –  dni wolne od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne
  • 09.06.2023 /piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych