Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

DZIEŃ GODZ. DOTYCZY
01.09.2021/środa/ Rozpoczęcie roku szkolnego:

kl. II, III, IV – 9.00 (w salach lekcyjnych)

kl. I – 10.30 (boisko szkolne)

01.09.2021 Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.
01.09.2021 Uczniowie kl. I wi w zawodzie sprzedawca po rozpoczęciu roku szkolnego podpisują umowy w AUCHAN
03.09.2021 Zebrania zespołów przedmiotowych po lekcjach.

Spotkanie zespołu PPP w sprawie IPET o godzinie 11.30.

Złożenie przez wychowawców klas planu pracy wychowawcy.

06 – 17.09.2021 Testy diagnozujące. Analizy do 17.09.2021 – oddać do Dyrektora Szkoły
03.09.2021/piątek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców

13.00-15.30

Spotkanie zespołu psychologiczno – pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.30 LO, 14.30-15.00 Technikum, 15.00 – 15.30 Branżowa Szkoła I st,
07.09.2021 /wtorek/ 8.00 Szkolenie BHP dla zawodu sprzedawca w Auchan
08.09.2021/środa/ 14.30 Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2021/22
08.09.2021/środa/ 17.00 kl. 1

i klasy maturalne

Klasy maturalne – spotkanie z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej – godzina 17.00

Spotkanie z rodzicami na terenie szkoły – klasy pierwsze. Pozostałe klasy (klasy przejściowe) on – line na platformie Teams.

15.09.2021 Do godz.14.00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2022 – uczniowie kl. IV T Formuła 2017
09.09.2021 14.30 – 16.00 Szkolenie online dla nauczycieli – Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
Do 10.09.2021 Przekazanie uczniom kl. 3 W informacji o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/22
15.09.2021 17.00 – 18.30 Szkolenie online dla rodziców – Kształtowanie umiejętności wychowawczych, grupa 1
17.09.2021 /piątek/ Obchody 60 – lecia szkoły
22.09.2021 17.00 – 18.30 Szkolenie online dla rodziców – Kształtowanie umiejętności wychowawczych, grupa 2
29.09.2021/środa/ 17.30 Rada pedagogiczna (online) – zatwierdzenie programu wychowawczo – profilaktycznego.
14.10.2021 /wtorek/ 9.00 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I –  (strój galowy). Zapraszamy przedstawicieli rodziców klas, nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.
20.10.2021/środa/ 14.30 Rada Pedagogiczna.
20.10.2021 17.30 – 19.30  ,,Dzień otwarty’’ on – line. Spotkanie rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami na platformie Teams.
10.11.2021/środa/ 11.30 Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.

Wychowawcy klas organizują w tym tygodniu zajęcia na temat patriotyzmu.

23.11.2021/wtorek/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.
24.11.2021 /środa/ 14.30 Rada Pedagogiczna w szkole. Oceny przewidywane w kl. maturalnych.
24.11.2021 /środa/ 17.30 ,,Dzień otwarty’’ on – line. Spotkanie rodziców z nauczycielem na platformie Teams.

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych – zebranie  z wychowawcą klasy w szkole o godzinie 17.30

01.12.2021 /środa/ 10.00 Mikołajkowe malowanie bombek. Akcja charytatywna.
14.12.2021/wtorek/ do 16.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
15.12.2021/środa/ 14.30 Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. maturalnych  i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
16.12.2021/czwartek/ 17.30 Zebranie z rodzicami informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS

Koniec I półrocza dla  klas maturalnych – zebranie z rodzicami /opiekunami (online)

14 – 18. 12.2021 Sprawdziany w ,,połowie drogi” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 18.01.2021 na maila do dyrektora szkoły.
23 – 31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna.
31.01 – 13.02.2022 Ferie zimowe.
28.01.2022 /piątek/ Studniówka 2022 – bal klas maturalnych.
11.01. 2022 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

kl. IV T– etap pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

25-26.01.2022 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje  w zawodzie

kl. IV T– etap praktyczny

03.01.2022 Zmiana planu  lekcji dla wszystkich klas.
21.01.2022 14.30 Spotkanie komisji przedmiotowych z dyrekcją szkoły wg harmonogramu. Omówienie diagnozy i wniosków. Sprawozdanie przedstawić Dyrektorowi Szkoły.
25.01.2022/wtorek/ Do 15.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3BS
26.01.2022 /środa/ 14.30 Rada Pedagogiczna w szkole – klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.
26.01.2022 /środa/ 17.30 Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS – Zebranie z rodzicami/opiekunami uczniów klas przejściowych w szkole (online).
28.01.2022/piątek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Technikum, 14.30-15.00 Branżowa Szkoła I st
16.02.2022/środa/ 14.30 Rada Plenarna (online). Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje ,zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka, wspomaganie – ewaluacja, nadzór pedagogiczny- ewaluacja wewnętrzna).
7.02.2022 Do godz.14.00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2019

w sesji Lato 2022 – kl. III BS

Marzec 2022 Całe dni Targi edukacyjne Miasta Stołecznego Warszawa – online.
LUTY 2022 Uwaga UCZNIOWIE Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze wg harmonogramu.
22.03.2022/wtorek/ do 15.00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.
23.03.2022 /środa/ 14.30 Rada pedagogiczna. Oceny przewidywane w klasach maturalnych
23.03.2022 /środa/ 17.30 ,,Dzień otwarty” on – line dla rodziców klas1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS .

Zebranie z rodzicami w szkole w klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.

31.03. 2022 Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Zima 2022
Do 7.04.2022 Do godz. 14.00 Składanie deklaracji przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2022
14 – 19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna.
19.04.2022 /wtorek/ do 13.00 Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.
20.04.2022 /środa/ 14.30 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
20.04.2022/środa/ Uwaga!

Informacja dla klas

1,2 LO

1,2,3 T

1,2,3 BS

 Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie  potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami. Kontakt z rodzicami on – line.
27.04.2022 17.00 czwartek Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.
25.04.2022/poniedziałek/ 14.30 Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T. Szkolenie z procedur maturalnych
26 – 28.04.2022 Uzupełnienie arkuszy ocen i  e-dzienników  klas III LO, IVT Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.
28.04.2022/czwartek/ do godz.13.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
29.04.2022 /piątek/ 12.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Sala gimnastyczna.

23.05 – 10.06. 2022 Praktyka zawodowa dla klasy 3 To (Erasmus + pracodawcy w Warszawie i okolicach)
02.05 – 22.05. 2022 Praktyka zawodowa dla klasy 3 Op w ramach programu Erasmus
 4 – 20.05.2022 wg CKE Egzaminy maturalne.
4 – 5 – 6 maja 2022   Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas przejściowych.
24.05.2022/wtorek/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl.   1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
25.05.2022/środa/ 14.30 Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przewidywane oceny roczne w klasach1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
25.05.2022/środa/ 17.00 Zebranie z rodzicami —  informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
24 – 28.05.2022 Sprawdziany w ,,po roku” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 10.06.2021 na maila do dyrektora szkoły.
31.05.2022 12.00 Rada klasyfikacyjna dla klasy 3 BS
01.06.2022 /piątek/ 9.00 – 20.00  IV Letnia Spartakiada Integracyjna + kiermasz integracji + koncert charytatywny
14.06.2022 Spotkania z przewodniczącymi komisji przedmiotowych z dyrekcją szkoły. Omówienie wniosków ze sprawdzianów rocznych.
14.06.2022/wtorek/ do 16.30 Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych.
15.06.2022/środa/ 12.00 Rada klasyfikacyjna.
20.06.2022/poniedziałek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczno -pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum
 2-7.06.2022

oraz 22.06 termin dodatkowy

Egzaminy  zawodowe pisemne ( wg harmonogram ) z wykorzystaniem systemu elektronicznego
20.06.2022/poniedziałek/ 13.00 Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną, ewaluacja, wspomagania–rewalidacji (online).
1-19.06.2022

oraz 22-29.06.2022

( termin dodatkowy)

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje dla kl. 3 BS– etap praktyczny wg CKE

 

21 – 23.06.2022

 

Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora. Drukowanie świadectw.
23.06.2022/czwartek/ do 13.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
24.06.2022 /piątek/ kl. II LO – 9.00

kl. II,III T i BS – 10.00

kl. I – 11.00

Zakończenie roku szkolnego 2021/22
24.06.2022/piątek/ 13.00 Rada pedagogiczna plenarna (online) /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.
27.06.- 01.07.2022 Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.
27.06 – 19.08.2022 Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.
23.08.2022 /wtorek/ wg CKE Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.
22 – 26.08.2022 Egzaminy poprawkowe
30.08.2022/wtorek/ 9.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Rada pedagogiczna plenarna.

Zebrania komisji.

31.08.2022 Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Lato 2022
7.09.2022 po godz.13 Termin przekazania   certyfikatów kwalifikacji zawodowych  oraz dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły oraz epidemiologicznych na terenie kraju!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2021 /czwartek/ – Dzień Edukacji Narodowej

12.11.2021/piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

07.01.2022/piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

17.06.2022/piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

4,5,6.05.2022/środa, czwartek, piątek/  – dni wolne od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne

09.05. 2022/poniedziałek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych: egzamin maturalny