Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

01.09.2022/czwartek/

Rozpoczęcie roku szkolnego:

kl. II, III, IV – 9.00 (w salach
lekcyjnych)

kl. I – 10.30 (boisko szkolne)

31.08/01.09.2022

Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.

01.09.2022/czwartek/

Uczniowie kl. pierwszych w zawodzie sprzedawca/cukiernik po rozpoczęciu roku szkolnego podpisują umowy w AUCHAN

02.09.2022

Zebrania zespołów przedmiotowych po lekcjach.

Spotkanie zespołu PPP w sprawie IPET o godzinie 11.30.

Złożenie przez wychowawców klas planu pracy wychowawcy.

05 – 09.09.2022

Testy diagnozujące. Analizy do
13.09.2022 – oddać do Dyrektora Szkoły

05.09.2022

Szkolenie BHP dla zawodu sprzedawca/cukiernik  w Auchan

08.09.2022/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie
planów na rok 2022/23 oraz programu wychowawczo – profilaktycznego. Nadzór
pedagogiczny.

08.09.2022/czwartek/

17.00

kl.
1 i klasy maturalne

Zebranie klasy maturalne –
spotkanie z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej – godzina 17.00

Zebranie spotkanie z rodzicami
na terenie szkoły – klasy pierwsze.

15.09.2022 /czwartek/

17.00

Zebrania klas 2 i 3 LO/T/BSZ I stopnia

15.09.2022 /czwartek/

15.30
– 18.30

Szkolenie online: Awans zawodowy

15.09.2022

Do godz.14.00

Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 – uczniowie kl. IV T Formuła 2017

Do 10.09.2022

Przekazanie uczniom kl. 3 W informacji o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/23

03.10.2022/poniedziałek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców

13.00-15.30

Spotkanie zespołu psychologiczno
– pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny oraz
dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.30
LO, 14.30-15.00 Technikum, 15.00 – 15.30 Branżowa Szkoła I st,

06.10.2022/czwartek/

18.00

Szkolenie online: Zmiany w prawie oświatowym

13.10.2022 /czwartek/

12.00

Uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I –  (strój galowy). Zapraszamy przedstawicieli
rodziców klas, nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.

20.10.2022/czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna.

10.11.2022 /czwartek/

11.30

Uroczysta akademia z okazji Dnia
Niepodległości.

Wychowawcy klas organizują w tym
tygodniu zajęcia na temat patriotyzmu.

16.11.2022/środa/

do
15.30

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.

17.11.2022 /czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna w szkole.
Oceny przewidywane w kl. maturalnych.

14.12.2022/środa/

do
16.30

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS.

15.12.2022/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna zatwierdzająca
klasyfikację kl. maturalnych  i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach
przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

15.12.2022/czwartek/

        17.00

Zebrania z rodzicami: klasy maturalne.

Koniec I półrocza w klasach maturalnych.

23 – 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna.

13.02 – 26.02.2023

Ferie zimowe.

10 luty 2023/piątek/

Studniówka 2023 – bal klas
maturalnych.

10.01.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 kl. IV T– etap pisemny z wykorzystaniem systemu elektronicznego

13-16.01.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie

 kl. IV T– etap praktyczny z kwalifikacji MS.02

02.01.2023

Zmiana planu  lekcji dla wszystkich klas.

25.01.2023/środa/

Do 15.30

Wystawienie ocen śródrocznych w
klasach 1,2,LO/1,2,3,4 T/1,2,3BS

26.01.2023 /czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.

26.01.2023 /czwartek/


17.30

18.30

Zebrania klas: 1 –wszych.

Zebrania klas: 2 i 3 oraz 4 Op.

Koniec I półrocza dla klas
1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS.

06.02.2023/poniedziałek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia.
W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Technikum,
14.30-15.00 Branżowa Szkoła I st

09.02.2023/czwartek/

14.30

Rada Plenarna. Podsumowanie
pracy w I półroczu (komisje, zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka,
wspomaganie – ewaluacja, nadzór pedagogiczny).

 7 luty 2023

Do
godz.14.00

Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do
egzaminu zawodowego Formuła 2019 w sesji Lato 2022 – kl. III BS

MARZEC 2023

Uwaga UCZNIOWIE

Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I
półrocze wg harmonogramu.

22.03.2023/środa/

do
15.00

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.

23.03.2023 /czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna. Oceny
przewidywane w klasach maturalnych.

20.04.2023/czwartek/

18.00

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

31 marca 2023

Przekazanie szkołom wyników
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Zima 2023.

Do 7 kwietnia 2023

Do
godz. 14.00

Składanie deklaracji przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2023.

06– 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna.

19.04.2023 /środa/

do
13.00

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.

20.04.2023 /czwartek/

14.30

Rada klasyfikacyjna klas
maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

20.04.2023 /czwartek/

Uwaga!

Informacja
dla klas

1,2
LO

1,2,3
T

1,2,3
BS

Wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia
przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach
cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie  potwierdzają odebraną wiadomość.
Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować
się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów,
których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca
organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami. Kontakt
z rodzicami on – line.

24.04.2023/poniedziałek/

14.30

Rada zatwierdzająca klas III LO
i IV T. Szkolenie z procedur maturalnych

25 – 26.04.2023

Uzupełnienie arkuszy ocen i  e-dzienników  klas III LO,
IVT Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie
świadectw.

27.04.2023/czwartek/

do godz.13.00

Złożenie świadectw i nagród do
podpisu u Dyrektora szkoły.

28.04.2023 /piątek/   

09.00

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Sala gimnastyczna.

 4 – 19.05.2023

wg CKE

Egzaminy maturalne.

4,5,8,9 maj 2023

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas
przejściowych.

8.05- 2.06.2023

 

Praktyka zawodowa dla klasy 4 Op

24.05.2023/środa/

do
15.30

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl.
1,2,LO/1,2,3, 4 T/1,2,3 BS

25.05.2023/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przewidywane oceny roczne.                             

26.05.2023 /piątek/

9.00
– 15.00

V Letnia Spartakiada Integracyjna + kiermasz integracji

14.06.2023/środa/

do 16.30

Wystawienie ocen rocznych w
klasach przejściowych.

15.06.2023/czwartek/

14.30

Rada klasyfikacyjna.

19.06.2023/poniedziałek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny oraz
dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00
LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum

2 – 7 czerwca 2023

Egzaminy  zawodowe pisemne ( wg harmonogram ) z wykorzystaniem systemu elektronicznego

20.06.2023/wtorek/

13.00

Rada zatwierdzająca klasyfikację
roczną.

1 – 18 czerwca 2023

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje dla kl. 3 W i

3 Wi– etap praktyczny wg CKE

20 – 21.06.2023

 

Uzupełnienie arkuszy ocen i
dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i
wicedyrektora. Drukowanie świadectw.

22.06.2023/czwartek/

do
13.00

Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.

23.06.2023 /piątek/

kl. II LO – 9.00

kl. II,III T i BS – 10.00

kl. I – 11.00

Zakończenie roku szkolnego 2022/23.

23.06.2023/piątek/       

13.00

Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji
przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok
szkolny/podsumowanie 2 półrocza.

26.06 – 30.07.2023

Praca nauczycieli w komisjach
egzaminacyjnych.

26.06 – 18.08.2023

Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.

22.08.2023 /wtorek/

wg CKE

Egzaminy maturalne w terminie
poprawkowym.

21 – 25.08.2023

Egzaminy poprawkowe

30.08.2023/środa/

9.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Rada pedagogiczna plenarna.

Zebrania komisji.

31.08.2023

Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w sesji Lato 2023

7.09.2023

po godz.13

Termin przekazania certyfikatów
kwalifikacji zawodowych  oraz dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec
2023

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły oraz epidemiologicznych na terenie kraju!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14.10.2022 /piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 31.10.2022 /poniedziałek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 02.05.2022 /wtorek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 4, 5, 8, 9. 05.2023 /czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek/  –  dni wolne od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne
  • 09.06.2023 /piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych