Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

DZIEŃ GODZ. DOTYCZY
01.09.2020/wtorek/ Rozpoczęcie roku szkolnego

kl. II, III LO – 8.00

kl. II,III,IV T i BSZ – 9.00

kl. I – 10.00

01.09.2020 Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.
01.09.2020 12.00 – 15. 45 Szkolenie z zakresu awansu zawodowego
02.09.2020 Zebrania zespołów przedmiotowych po lekcjach.

Spotkanie zespołu PPP w sprawie IPET o godzinie 11.30.

Złożenie przez wychowawców klas planu pracy wychowawcy.

02 – 09.09.2020 Testy diagnozujące. Analizy do 15.09.2020 – oddać do Dyrektora Szkoły
03.09.2020/czwartek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców

13.00-15.30

Spotkanie zespołu psychologiczmo – pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.30 LO, 14.30-15.00 Technikum, 15.00 – 15.30 Branżowa Szkoła I st,
10.09.2020/czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2020/21
10.09.2020/czwartek/ 17.00 kl. 1

i klasy maturalne

Spotkanie z rodzicami na terenie szkoły. Pozostałe klasy (klasy przejściowe) on – line na platformie Teams.
15.09.2020 Do godz.14.00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2021
13.10.2020 /wtorek/ 9.00 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I –  (strój galowy). Zapraszamy przedstawicieli rodziców klas, nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.
29.10.2020/czwartek/ 14.30 Rada Pedagogiczna.
29.10.2020 17.30 – 19.30  ,,Dzień otwarty’’ on – line. Spotkanie rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami na platformie Teams.
10.11.2020/wtorek/ 11.30 Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.

Wychowawcy klas organizują w tym tygodniu zajęcia na temat patriotyzmu.

25.11.2020/środa/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.
26.11.2020 /czwartek/ 14.30 Rada Pedagogiczna. Oceny przewidywane w kl. maturalnych.
26.11.2020 /czwartek/ 17.30 ,,Dzień otwarty’’ on – line. Spotkanie rodziców z nauczycielem na platformie Teams.

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych – zebranie  z wychowawcą klasy w szkole o godzinie 17.30

02.12.2020 /środa/ 10.00 Mikołajkowe malowanie bombek. Akcja charytatywna. Odwołane.
16.12.2020/środa/ do 16.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
17.12.2020/czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. maturalnych  i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
17.12.2020/czwartek/ 17.00

18.00

Zebranie z rodzicami informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS

Koniec I półrocza dla  klas maturalnych – zebranie z rodzicami /opiekunami.

14 – 18. 12.2020 Sprawdziany w ,,połowie drogi” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 18.01.2021 na maila do dyrektora szkoły.
23 – 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna.
04 – 15.01.2021 Ferie zimowe.
15.01.2021 /piątek/ Zmiana terminu! Studniówka 2021 – bal klas maturalnych.
12.01. 2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

kl. IV T– etap pisemny

13 – 17.01 lub 7 – 12.02. 2021 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje  w zawodzie

kl. IV T– etap praktyczny

18.01.2021 Zmiana planu  lekcji dla wszystkich klas.
21.01.2021 14.30 Spotkanie komisji przedmiotowych z dyrekcją szkoły wg harmonogramu. Omówienie diagnozy i wniosków. Sprawozdanie przedstawić Dyrektorowi Szkoły.
27.01.2021/środa/ Do 15.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3BS
28.01.2021 /czwartek/ 14.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.
28.01.2021 /czwartek/ 17.00 Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS – Zebranie z rodzicami/opiekunami uczniów klas przejściowych w szkole.
29.01.2021/piątek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Technikum, 14.30-15.00 Branżowa Szkoła I st
4.02. 2021/czwartek/ 14.30 Rada Plenarna. Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje ,zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka, wspomaganie – ewaluacja, nadzór pedagogiczny- ewaluacja wewnętrzna).
7.02.2021 Do godz.14.00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu

Potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kl. III BS w sesji Lato 2021

Targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.
LUTY 2021 Uwaga UCZNIOWIE Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze wg harmonogramu.
24.03.2021/środa/ do 15.00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.
25.03.2021 /czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna. Oceny przewidywane w klasach maturalnych
25.03.2021 /czwartek/ 17.30 ,,Dzień otwarty” on – line dla rodziców klas1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS .

Zebranie z rodzicami w szkole w klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.

18.03.2021 18.00 czwartek Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.
31.03. 2021 Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Zima 2021
01 – 06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna.
21.04.2021 /środa/ do 13.00 Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.
22.04.2021 /czwartek/ 14.30 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
22.04.2021/czwartek/ Uwaga!

Informacja dla klas

1,2 LO

1,2,3 T

1,2,3 BS

 Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie  potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami. Kontakt z rodzicami on – line.
26.04.2021/poniedziałek/ 14.30 Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T. Szkolenie z procedur maturalnych
27 – 28.04.2021 Uzupełnienie arkuszy ocen i  e-dzienników  klas III LO, IVT Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.
29.04.2021/czwartek/ do godz.13.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
30.04.2021 /piątek/ 12.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Sala gimnastyczna.

07.04. – 08.05. 2021 Praktyka zawodowa dla klasy 3 To w ramach programu Erasmus +
07.05. – 28.05. 2021 Praktyka zawodowa dla klasy 2 To w ramach programu Erasmus +
 4 – 20.05.2021 wg CKE Egzaminy maturalne.
4 – 5 – 6 – 7 maja 2021   Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas przejściowych.
27.05.2021/środa/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl.   1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
27.05.2021/czwartek/ 14.30 Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przewidywane oceny roczne w klasach1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
27.05.2021/czwartek/ 17.00 Zebranie z rodzicami —  informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
24 – 28.05.2021 Sprawdziany w ,,po roku” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 10.06.2021 na maila do dyrektora szkoły.
29.05.2021 /sobota/? 9.00 – 20.00  IV Letnia Spartakiada Integracyjna + kiermasz integracji + koncert charytatywny
14.06.2021 Spotkania w komisjach z dyrekcją szkoły. Omówienie wniosków ze sprawdzianów rocznych.
16.06.2021/środa/ do 16.30 Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych.
17.06.2021/czwartek/ 14.30 Rada klasyfikacyjna.
18.06.2021/piątek/ Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczno -pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum
 22.06.2021 Egzaminy  zawodowe ( wg harmonogram )
23.06.2021/środa/ 12.30 Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną, ewaluacja, wspomagania–rewalidacji
23.06 – 8.07.2021 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje dla kl. 3 BS– etap praktyczny wg CKE
22 – 23.06.2021 Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora. Drukowanie świadectw.
24.06.2021/czwartek/ do 13.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
25.06.2021 /piątek/ kl. II LO – 8.00

kl. II,III T i BSZ – 9.00

kl. I – 10.00

Zakończenie roku szkolnego.
28.06.2021 /poniedziałek/ 9.00 Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.
28.06.- 02.07.2021 Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.
28.06 – 19.08.2021 Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.
18.08.2021 /wtorek/ wg CKE Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.
23 – 27.08.2021 Egzaminy poprawkowe
30.08.2021/poniedziałek/ 9.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Rada pedagogiczna plenarna.

Zebrania komisji.

31.08.2021 Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Lato 2021

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020 /środa/ – Dzień Edukacji Narodowej
3,4.06.2021 /czwartek, piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4,5,6,7.05.2021/wtorek, środa, czwartek, piątek /- dni wolne od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne