Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

DOBRY ZAWÓD = DOBRE ŻYCIE

Wybieram ZAWÓD – nowoczesne kształcenie da dobry zawód.

(nauka w szkole trwa 3 lata)

 • kształcimy w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik,
 • uczeń uzyskuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły, dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
 • klasy: wielozawodowa / integracyjna,
 • język obcy: angielski
 • kształcenie ogólne na poziomie podstawowym na terenie szkoły 2-3 razy w tygodniu
 • kształcenie zawodowe praktyczne 2-3 razy w tygodniu odbywa się u pracodawcyUczeń indywidualnie zawiera umowę z pracodawcą i dostarcza do szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 • kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na teoretycznych turnusach trwających 4 tygodnie w każdym roku szkolnym w Centrach Kształcenia Zawodowego na terenie województwa mazowieckiego.

Informator o szkole na rok szkolny 2024/2025

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I st. musisz:
 • ukończyć szkołę podstawową,
 • złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • złożyć podpisaną umowę o praktyczną nauką zawodu z pracodawcą przed rozpoczęciem roku szkolnego. Uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym składa xero tego orzeczenia wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, przed wpisaniem na listę uczniów.
Co możesz robić dalej?

Po ukończeniu branżowej szkoły I st. możesz:

 • rozpocząć pracę w zawodzie,
 • uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia,
 • uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
 • zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.
Co robimy w Branżowej Szkole I st. nr 39:
 • Kształcimy kompetencje kluczowe i emocjonalne.
 • Prowadzimy szkolny Wolontariat „Dobra Wola”.
 • Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w projektach warszawskich.
 • Organizujemy Letnią Spartakiadę Integracyjną.
 • Prowadzimy projekty edukacyjne e-Twinnig, Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
 • W kształceniu korzystamy z nowoczesnych technologii.
 • Jesteśmy placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi.
 • Basen – każdy pływać może.
 • Zajęcia z dysleksją, dysortografią i dyskalkulią.
 • Prowadzimy zajęcia z socjoterapii.
 • Trening umiejętności społecznych
Dlaczego warto wybrać branżowy kierunek kształcenia?

W Polsce zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników. ZAWÓD wyuczony, teraz się liczy na dzisiejszym rynku pracy. Podejmując naukę w branżowej szkole od pierwszego dnia nauki masz kontakt z pracodawcą, uczysz się zawodu i zarabiasz. W branżowej szkole uczysz się tego, co jest potrzebne pracodawcom. W szkole nabywasz umiejętności i wiadomości, które sprawią, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie.

Dlaczego warto wybrać Branżową Szkołę I st. nr 39?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, BS I st. będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych w ostatnich latach, których zdawalność wynosi 100%. Potwierdza to, również zdobycie przez szkołę certyfikatu ,, Szkoła zawodowa, najwyższej jakości”.