Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

DZIEŃ GODZ. DOTYCZY
01.09.2020/wtorek/   Rozpoczęcie roku szkolnego
kl. II, III LO – 8:00
kl. II,III,IV T i BSZ – 9:00
kl. I – 10:00
01.09.2020   Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.
01.09.2020 12:00 – 15:45 Szkolenie z zakresu awansu zawodowego
02.09.2020   Zebrania zespołów przedmiotowych po lekcjach.
Spotkanie zespołu PPP w sprawie IPET o godzinie 11:30.
Złożenie przez wychowawców klas planu pracy wychowawcy.
02 – 09.09.2020   Testy diagnozujące. Analizy do 15.09.2020 – oddać do Dyrektora Szkoły
03.09.2020/czwartek/ Uwaga!
Informacja dla rodziców
13:00 – 15:30
Spotkanie zespołu psychologiczmo – pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13:00 – 14:30 LO, 14:30 – 15:00 Technikum, 15:00 – 15:30 Branżowa Szkoła I st.
10.09.2020/czwartek/ 14:30 Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2020/21
10.09.2020/czwartek/ 17:00 kl. 1
i klasy maturalne
Spotkanie z rodzicami na terenie szkoły. Pozostałe klasy (klasy przejściowe) on-line na platformie Teams.
15.09.2020 -o godz. 14:00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2021
13.10.2020 /wtorek/ 9:00 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I – (strój galowy). Zapraszamy przedstawicieli rodziców klas, nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.
29.10.2020/czwartek/ 14:30 Rada Pedagogiczna.
29.10.2020 17:30 – 19:30 ,,Dzień otwarty’’ on-line. Spotkanie rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami na platformie Teams.
10.11.2020/wtorek/ 11:30 Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.
Wychowawcy klas organizują w tym tygodniu zajęcia na temat patriotyzmu.
25.11.2020/środa/ do 15:30 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.
26.11.2020 /czwartek/ 14:30 Rada Pedagogiczna. Oceny przewidywane w kl. maturalnych.
26.11.2020 /czwartek/ 17:30 ,,Dzień otwarty’’ on-line. Spotkanie rodziców z nauczycielem na platformie Teams.
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych – zebranie z wychowawcą klasy w szkole o godzinie 17:30
02.12.2020 /środa/ 10:00 Mikołajkowe malowanie bombek. Akcja charytatywna
16.12.2020/środa/ do 16:30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
17.12.2020/czwartek/ 14:30 Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. maturalnych i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
17.12.2020/czwartek/ 17:00
18:00
Zebranie z rodzicami informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS
Koniec I półrocza dla klas maturalnych – zebranie z rodzicami /opiekunami.
14 – 18. 12.2020   Sprawdziany w ,,połowie drogi” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 03.01.2020 na maila do dyrektora szkoły.
23 – 31.12.2020   Zimowa przerwa świąteczna.
04.01.2021   Zmiana planu lekcji dla wszystkich klas.
07.01.2021 14:30 Spotkanie komisji przedmiotowych z dyrekcją szkoły wg harmonogramu. Omówienie diagnozy i wniosków. Sprawozdanie przedstawić Dyrektorowi Szkoły.
13.01.2021/środa/ do 15:30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3BS
14.01.2021 /czwartek/ 14:30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.
14.01.2021 /czwartek/ 17:00 Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS – Zebranie z rodzicami/opiekunami uczniów klas przejściowych w szkole.
15.01.2021/piątek/

Uwaga!
Informacja dla rodziców
13:00 – 15:00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz. 13:00 – 14:00 LO, 14:00 – 14:30 Technikum, 14:30 – 15:00 Branżowa Szkoła I st.
12.01. 2021   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
kl. IV T– etap pisemny
13-17.01 lub 7-12.02. 2021   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
kl. IV T– etap praktyczny
15.01.2021 /piątek/   Studniówka 2021 – bal klas maturalnych.
18 – 31.01.2021   Ferie zimowe.
DZIEŃ GODZ. DOTYCZY
4.02. 2021/czwartek/ 14:30 Rada Plenarna. Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje ,zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka, wspomaganie – ewaluacja, nadzór pedagogiczny- ewaluacja wewnętrzna).
7.02.2021 do 14:00 Ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do egzaminu Potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kl. III BS w sesji Lato 2021.
?   Targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.
LUTY 2021 Uwaga! UCZNIOWIE Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze wg harmonogramu.
24.03.2021/środa/ do 15:00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.
25.03.2021 /czwartek/ 14:30 Rada pedagogiczna. Oceny przewidywane w klasach maturalnych.
25.03.2021 /czwartek/ 17:30 ,,Dzień otwarty” on-line dla rodziców klas1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
Zebranie z rodzicami w szkole w klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.
18.03.2021 18:00 czwartek Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.
31.03.2021   Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Zima 2021.
01 – 06.04.2021   Wiosenna przerwa świąteczna.
21.04.2021 /środa/ do 13:00 Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.
22.04.2021 /czwartek/ 14:30 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
22.04.2021/czwartek/ Uwaga!
Informacja dla klas
1,2 LO
1,2,3 T
1,2,3 BS
Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami. Kontakt z rodzicami on-line.
26.04.2021/poniedziałek/ 14:30 Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T. Szkolenie z procedur maturalnych.
27-28.04.2021   Uzupełnienie arkuszy ocen i e-dzienników klas III LO, IVT Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.
29.04.2021/czwartek/ do 13:00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
30.04.2021 /piątek/ 12:00 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.
Sala gimnastyczna.
07.04. – 08.05. 2021   Praktyka zawodowa dla klasy 3 To w ramach programu Erasmus +.
07.05. – 28.05. 2021   Praktyka zawodowa dla klasy 2 To w ramach programu Erasmus +.
4 – 20.05.2021 wg CKE Egzaminy maturalne.
4 – 5 – 6 maja 2021   Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas przejściowych.
27.05.2021/środa/ do 15:30 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
27.05.2021/czwartek/ 14:30 Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przewidywane oceny roczne w klasach1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
27.05.2021/czwartek/ 17:00 Zebranie z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
24 – 28.05.2021   Sprawdziany w ,,po roku” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z
wnioskami dla każdej klasy do 10.06.2021 na maila do dyrektora szkoły.
29.05.2021 /sobota/? 9:00 – 20:00 IV Letnia Spartakiada Integracyjna + kiermasz integracji + koncert charytatywny.
14.06.2021   Spotkania w komisjach z dyrekcją szkoły. Omówienie wniosków ze sprawdzianów rocznych.
16.06.2021/środa/ do 16:30 Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych.
17.06.2021/czwartek/ 14:30 Rada klasyfikacyjna.
18.06.2021/piątek/ Uwaga!
Informacja dla rodziców 13:00-15:00
Spotkanie zespołu psychologiczno -pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz. 13:00 – 14:00 LO, 14:00 – 14:30 Branżowa Szkoła I st, 14:30 – 15:00 Technikum.
22.06.2021   Egzaminy zawodowe (wg harmonogram).
23.06.2021/środa/ 12:30 Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną, ewaluacja, wspomagania–rewalidacji.
23.06 – 8.07.2021   Egzamin potwierdzający kwalifikacje dla kl. 3 BS – etap praktyczny wg CKE.
22 – 23.06.2021   Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora. Drukowanie świadectw.
24.06.2021/czwartek/ do 13:00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
25.06.2021 /piątek/ kl. II LO – 8:00
kl. II,III T i BSZ – 9:00
kl. I – 10:00
Zakończenie roku szkolnego.
28.06.2021 /poniedziałek/ 9:00 Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.
28.06 – 02.07.2021   Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.
28.06 – 19.08.2021   Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.
18.08.2021 /wtorek/ wg CKE Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.
23 – 27.08.2021   Egzaminy poprawkowe.
30.08.2021/poniedziałek/ 9:00 – 13:00
13:00 – 15:00
Rada pedagogiczna plenarna.
Zebrania komisji.
31.08.2021   Przekazanie szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji Lato 2021.

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020 /środa/ – Dzień Edukacji Narodowej
03.06.2021 /piątek/ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4,5,6.05.2021/wtorek, środa, czwartek – dni wolne od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne