Biblioteka

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
29 czerwca 2020 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. 2019 poz. 2324).

Nasza Szkoła ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 r. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego 12 000 PLN.

Działania szkoły w ramach otrzymanego wsparcia finansowe:

1. zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2. podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą zaplanowanie zakupu książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
3. zorganizować w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
4. uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę, co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5. zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6. dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
7. uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Działania realizują nauczyciele Biblioteki szkolnej i języka polskiego.

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00