Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

Z życia szkoły   Prawo szkolne   Pracownicy szkoły   Rekrutacja   RODO   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   E-dziennik   Plan lekcji
Prawo szkolne - Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
WRZESIEŃ 2018 | PAŹDZIERNIK 2018 | LISTOPAD 2018 | GRUDZIEŃ 2018 | STYCZEŃ 2019 | LUTY 2019 | MARZEC 2019
KWIECIEŃ 2019 | MAJ 2019 | CZERWIEC 2019 | LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 | DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
WRZESIEŃ 2018
03.09.2018 /poniedziałek/Rozpoczęcie roku szkolnego kl. II, III, IV - godz. 9.00, kl. I - godz. 10.00.
03.09.2018Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.
03.09.2018 g. 11.30Zebrania zespołów przedmiotowych. Spotkanie zespołu ppp w sprawie IPET.
04-10.09.2019Testy diagnozujące. Analizy do 20.09.2018 r.
06.09.2018 /czwartek/
Uwaga: Informacja dla Rodziców g. 13.00-15.00
Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz. 13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I stopnia, 14.30-15.00 Technikum.
13.09.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2018/19.
13.09.2018 /czwartek/ g. 17.30Zebranie z rodzicami kl.1,2,3,4
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kl.1 i wychowawcami w sali gimnastycznej o godz. 17.30, po spotkaniu z dyrektorem szkoły spotkanie w salach z wychowawcami.
27.09.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna. Statut szkoły.
PAŹDZIERNIK 2018
12.10.2018 /piątek/ g. 11.30Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I - 11.00 (strój galowy). Zapraszamy rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.
25.10.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada Pedagogiczna - szkoleniowa.
25.10.2018
Uwaga!
Informacja dla uczniów, wychowawców, rodziców.
Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.
LISTOPAD 2018
09.11.2018 /piątek/Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości. Wyjścia do muzeów.
21.11.2018 /środa/ do g. 15.30Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.
22.11.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada Pedagogiczna. Oceny przewidywane w kl. maturalnych
22.11.2018 /czwartek/ g. 17:30Zebranie z rodzicami/opiekunami dla wszystkich klas.
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych.
GRUDZIEŃ 2018
12.12.2018 /środa/ do g. 15.30Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
13.12.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. maturalnych i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
13.12.2018 /czwartek/ g. 17:30Zebranie z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
Koniec I półrocza dla klas maturalnych - zebranie z rodzicami /opiekunami.
17.12.2018 /poniedziałek/Zmiana planu lekcji dla wszystkich klas.
22.12.2018-31.12.2018Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ 2019
10.01.2019 g. 14.00Egzamin z kwalifikacji dla kl. IV - etap pisemny.
11-21.01.2019Egzamin z kwalifikacji dla kl. IV - etap praktyczny.
18.01.2019Studniówka.
21.01.2019 /poniedziałek/ do g. 15.30Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
24.01.2019 /czwartek/ g. 14.30Rada Pedagogiczna - klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.
24.01.2019 /czwartek/ g. 17.30Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS - Zebranie z rodzicami/opiekunami.
Zebranie z rodzicami /opiekunami dla klas maturalnych.
25.01.2019 /piątek/
Uwaga: Informacja dla Rodziców g. 13.00-15.00
Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum.
28.01-08.02.2019Ferie zimowe.
LUTY 2019
28.01-08.02.2019Ferie zimowe.
21.02.2019 /czwartek/ g. 14.30Rada Plenarna. Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje, zespoły, pedagog, wspomaganie - ewaluacja, nadzór pedagogiczny - ewaluacja wewnętrzna).
21-23.02.2019Targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.
do 28.02.2019Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze.
MARZEC 2019
09.03.2019 /sobota/ g. 11.00Specjalne spotkanie z Dyrektorem szkoły dotyczące omówienia Planu naboru na rok szkolny 2019/2020.
20.03.2019 /środa/ do g. 15.30Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.
21.03.2019 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna.
21.03.2018 /czwartek/ g. 17.30Zebranie z rodzicami dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
Zebranie z rodzicami w klasach maturalnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.
KWIECIEŃ 2019
06.04.2019 /sobota/ g. 11.00Dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców.
15.04.2019 /poniedziałek/ do g. 15.30Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.
16-25.04.2019Uzupełnienie arkuszy ocen i e-dzienników klas III LO, IVT. Kontrola dokumentacji i e-dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.
18-23.04.2019Wiosenna przerwa świąteczna.
24.04.2019 /środa/ g. 14:30Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
25.04.2019 /czwartek/ g. 14.30Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T.
25.04.2019 /czwartek/
Uwaga!
Informacja dla klas 1,2 LO, 1,2,3 T, 1,2,3 BS
Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.
25.04.2019 /czwartek/ do g. 13.00Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
26.04.2019 /piątek/ g. 9.00Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Sala gimnastyczna.
MAJ 2019
11.05.2019 /sobota/ g. 11.00Dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców.
06-24.05.2019 (wg CKE)Egzaminy maturalne.
02-06-07-08.05.2019Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas przejściowych.
06-31.05.2019Praktyka zawodowa dla klasy 3to.
22.05.2019 /środa/ do g. 15.30Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
23.05.2019 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Przewidywane oceny roczne w klasach1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
23.05.2019 /czwartek/ g. 17.30Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
CZERWIEC 2019
07 lub 08.06.201921 Ulica Integracyjna / III Letnia Spartakiada Integracyjna.
12.06.2019 /środa/ do g. 15.30Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych
13.06.2019 /czwartek/ g. 14.30Rada klasyfikacyjna.
14.06.2019 /piątek/
Uwaga: Informacja dla Rodziców g. 13.00-15.30
Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum
18.06.2019 (wg CKE)Egzaminy zawodowe
18.06.2019 /wtorek/ g. 12.30Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną, ewaluacja wspomagania-rewalidacji.
18-19.06.2019Uzupełnienie arkuszy ocen i e-dziennika - kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora. Drukowanie świadectw.
19.06.2019 /środa/ do g. 10.00Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
21.06.2019 /piątek/ g. 09.00Zakończenie roku szkolnego.
21.06.2018 /piątek/ g. 11.30Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.
24-28.06.2019Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.
LIPIEC-SIERPIEŃ 2019
01.07-30.08.2019Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.
20.08.2019 /wtorek/ (wg CKE)Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.
21-28.08.2019Egzaminy poprawkowe.
30.08.2019 /piątek/ g. 09.00-13.00Rada pedagogiczna plenarna.
30.08.2019 /piątek/ g. 13.00-14.00Zebrania komisji.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
02.11.2018 /piątek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
02.05.2019 /czwartek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
6, 7, 8.05.2019 /poniedziałek, wtorek, środa/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne.
Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.


© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie (Adam Chciuk)Powrót na górę stronyDo góry