Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

Z życia szkoły   Prawo szkolne   Pracownicy szkoły   Rekrutacja   RODO   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   E-dziennik   Plan lekcji
Prawo szkolne

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

KALENDARZ PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

DZIEŃ

GODZ.

DOTYCZY

02.09.2019/poniedziałek/

 

Rozpoczęcie roku szkolnego kl. II, III, IV – godz.9.00,

 kl. I po gimnazjum – godz.10.00

 kl. I po szkole podstawowej 11.00

02.09.2019

 

Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.

02.09.2019

11.30

Zebrania zespołów przedmiotowych.

Spotkanie zespołu ppp w sprawie IPET.

02.09.2019

12.00

zespół  zamiany do Statutu szkoły

03 - 10.09.2019

 

Testy diagnozujące. Analizy do 16.09.2019 – oddać do dyrektora szkoły

05.09.2019/czwartek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców

13.00-15.30

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia.W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.30 LO, 14.30-15.00 Technikum, 15.00 – 15.30 Branżowa Szkoła I st,

9.09 2019

Dla klasy 4to

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ortopeda.

12.09.2019/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2019/20

12.09.2019/czwartek/

17.00 kl. 2,3,4

17.00 kl.1 po gimnazjum

17.40 kl. I po

s.podstawowej

Zebranie z rodzicami kl.1,2,3,4

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kl.1 I wychowawcami w Sali gimnastycznej o

17.00 klasy I po gimnazjum

17.40 klasy I po szkole podstawowej, po spotkaniu z dyrektorem szkoły, spotkanie w salach z wychowawcami.

19.09.2019/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna. Sprawozdania komisji z diagnozy, przedstawienie wniosków.

30.09.2019

 Dla klas maturalne

Termin składania wstępnych deklaracji maturalnych.

14.10.2019 /poniedziałek/

9.00 klasy I po gimnazjum

10.00 klasy I po S.Podstawowej

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I –  (strój galowy). Zapraszamy rodziców, nauczycieli i pracowników szkołyna uroczystość.

17.10.2019/czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna.

17.10.2019

17.30 – 19.30

 

,,Dzień otwarty’’ spotkanie rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami.

08.11.2019/piątek/

11.30

Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.

Wychowawcy klas organizują wyjścia do muzeów.

20.11.2019/środa/

do 15.30

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.

21.11.2019/czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna.Oceny przewidywane w kl. maturalnych.

21.11.2019 /czwartek/

17.30

Spotkanie szkoleniowe - problemowe dla rodziców klas 1, 2

,,Dzień otwarty’’ spotkanie rodziców z wszystkimi nauczycielami.

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych – zebranie  z wychowawcą klasy 17.30

18.12.2019/środa/

do16.30

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.

19.12.2019/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna zatwierdzającaklasyfikację kl. maturalnych  i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych.Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

19.12.2019/czwartek/

17.30

Zebranie z rodzicami informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS

Koniec I półrocza dla klas maturalnych - zebranie z rodzicami /opiekunami. Spotkanie z dyrektorem szkoły – nt. Matura i co dalej? Godz. 17.30 sala gimnastyczna, organizacja studniówki.

16-20. 12.2019

 

Sprawdziany w ,,połowie drogi” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 03.01.2020 na meila do dyrektora szkoły.

22–31.12.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna.

2-3.01 2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

7.01.2020

 

Zmiana planu  lekcji dla wszystkich klas.

9.01.2020

14.30

Spotkanie komisji przedmiotowych z dyrekcją szkoły wg harmonogramu. Omówienie diagnozy i wniosków.

 

22.01.2019/środa/

Do 15.30

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3BS

23.01.2019 /czwartek/

14.30

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.

23.01.2019 /czwartek/

17.30

Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS – Zebranie z rodzicami/opiekunami uczniów klas przejściowych.

24.01.2020/piątek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia.W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Technikum, 14.30-15.00 Branżowa Szkoła I st

2020

 

Egzamin z kwalifikacji dla kl. IV – etap praktyczny

2020 10 stycznia

 

Egzamin z kwalifikacji dla kl. IV – etap pisemny

25.01.2020

 

Studniówka - bal klas maturalnych.

6.02. 2020/czwartek/

14.30

Rada Plenarna. Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje ,zespoły, pedagog, psycholog, biblioteka, wspomaganie - ewaluacja, nadzór pedagogiczny- ewaluacja wewnętrzna).

10- 23.02.2020

 

Ferie zimowe.

5-6-7 .03.2020          

 

Targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.

24- 28 lutego 2020

Uwaga UCZNIOWIE

Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze wg harmonogramu.

25.03.2020/środa/

do 16.30

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.

26.03.2020 /czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna

26.03.2020 /czwartek/

17.30

Szkolenie – bezpieczeństwo, uzależnienia ,,Dzień otwarty” dla rodzicami dla klas1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS .

Zebranie z rodzicami w klasach maturalnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.

21.03.2020/sobota/          

25.04.2020/sobota/

10.00 sobota

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

09.04 - 14.04.2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

15.04.2020 /środa/

do 15.30

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.

16.04.2020 /czwartek/

14.30

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

16.04.2020/czwartek/

Uwaga!

Informacja dla klas

1,2 LO

1,2,3 T

1,2,3 BS

Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie  potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.

23.04.2020/czwartek/

14.30

Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T.Szkolenie z procedur maturalnych

20-23.04.2020

 

Uzupełnienie arkuszy ocen i  e-dzienników  klas III LO,IVT Kontrola dokumentacji i e- dziennika przez Dyrektora szkoły.

Drukowanie świadectw.

23.04.2020/czwartek/

Do godz.15.00

Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.

24.04.2020 /piątek/

12.30

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Sala gimnastyczna.

04-29.05.2020

Klasy 3ta, 3tb

Praktyka zawodowa dla klas 3ta , 3tb.

 4- 22.05.2020

wg CKE

Egzaminy maturalne.

4-5-6 maja 2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla uczniów klas przejściowych.

27.05.2020/środa/

do 15.30

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl.   1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS

28.05.2020/czwartek/

14.30

Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przewidywane oceny roczne w klasach1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS

28.05.2020/czwartek/

17.30

Zebranie z rodzicami —  informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS

1-5. 06.2020

 

Sprawdziany w ,,po roku” z przedmiotów maturalnych i nauczanych w rozszerzeniu. Opracowanie diagnozy z wnioskami dla każdej klasy do 10.06.2020 na meila do dyrektora szkoły.

30 maja 2020

9.00 - 13.00

 IV Letnia Spartakiada Integracyjna + kiermasz intergacji

16.06.2020

 

Spotkania w komisjach z dyrekcją szkoły. Omówienie wniosków ze sprawdzianów rocznych.

17.06.2020/środa/

do 16.30

Wystawienie ocen rocznych w klasach przejściowych.

18.06.2020/czwartek/

14.30

Rada klasyfikacyjna.

19.06.2020/piątek/

Uwaga!

Informacja dla rodziców 13.00-15.00

Spotkanie zespołu psychologiczmo-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.00 LO, 14.00-14.30 Branżowa Szkoła I st, 14.30-15.00 Technikum

  czerwca 2020

Wg CKE

Egzaminy  zawodowe ( wg harmonogram ) 23.06 – egzamin pisemny, 24.06-09.07.2020 egzaminy praktyczne.

24.06.2020/środa/

12.30

Rada zatwierdzającaklasyfikację roczną, ewaluacja, wspomagania–rewalidacji

22 - 25.06.2020

 

 

Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora.

Drukowanie świadectw.

25.06.2020/czwartek/

do 13.00

Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.

26.06.2020 /piątek/

9.00 klasy 2,3

10.15 klasy 1

Zakończenie roku szkolnego.

29.06.2020 /poniedziałek/        

9.00

Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.

28.06.- 04.07.2020

 

Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.

29.06 – 28.08.2020

 

Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.

18.08.2020 /wtorek/

wg CKE

Egzaminy maturalne- w terminie poprawkowym.

18-28.08.2020

 

Egzaminy poprawkowe

31.08.2020/poniedziałek/

9.00-13.00

13.00-15.00

Rada pedagogiczna plenarna.

Zebrania komisji.

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

02,03.01.2020 /czwartek, piątek/- dni wolneod zajęć dydaktycznych

12.06.2020/piątek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

4,5,6.05.2020/ poniedziałek, wtorek, środa/ – dni wolne od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie Powrót na górę stronyDo góry